Obchodní právo představuje jednu z nejvýznamnějších oblastí, v níž poskytujeme podporu našim klientům z řad podnikatelů. Poskytujeme v této oblasti především následující služby:

  • agenda obchodních společností: zakládání a správa všech typů obchodních společností, zrušení, likvidace a zánik společností, rejstříková řízení, poradenství při organizaci a vedení jednání orgánů všech typů společností, např. valné hromady;
  • přeměny společností (fúze, rozdělení, převod jmění společníků, změna právní formy), výkupy podílů minoritních akcionářů či jakékoliv formy akvizicí včetně prodeje závodu nebo jeho části – analýza a návrh řešení, akviziční právní audit, zpracování projektu přeměny a zprávy o přeměně, řízení projektu, realizace na základě zastoupení, opatření licencí a povolení;
  • smluvní agenda: příprava všech typů obchodních smluv dle českého práva a smluv z oblasti mezinárodního obchodu, rozbory a posuzování smluv,
  • obchodněprávní spory: právní poradenství a zastupování klientů před soudy nebo rozhodčími soudy;
  • vymáhání a správa pohledávek: zajištění celého procesu (vč. jednání s dlužníky, podání žalob, zastupování klienta před soudy, podání návrhů na exekuce a zastupování klienta v exekučním řízení), a to jak individuálně, tak i v případě portfolia skládajícího se z velkého počtu pohledávek (tzn. zajištění hromadné správy a vymáhání pohledávek ve spolupráci s vybraným exekutorským úřadem);
  • obchody s cennými papíry: převody, zápůjčky, zastavení, převod samostatně převoditelných práv apod.

 

Dále poskytujeme komplexní právní služby v oblasti insolvenčního práva, a to jak věřitelům, kteří potřebují uplatnit své pohledávky, tak i dlužníkům, kterým hrozí úpadek. V této oblasti poskytujeme našim klientům především následující služby:

  • průběžné sledování situace dlužníků, přihlašování pohledávek a zastupování věřitelů v insolvenčním řízení;
  • poradenství dlužníkům s řešením hrozícího úpadku, podání insolvenčního návrhu a zastupování dlužníků v insolvenčním řízení;
  • zastupování žalobců i žalovaných v soudních sporech souvisejících s insolvencí (zejm. spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek, spory o vyloučení věcí, práv, pohledávek nebo jiných aktiv z majetkové podstaty, spory na základě žalob na neplatnost a neúčinnost právních jednání dlužníka, spory o náhradu škody za opožděné podání insolvenčního návrhu).