V rámci smluvní agendy klademe důraz zejména na podchycení a eliminaci veškerých právních rizik vyplývajících z dané transakce pro našeho klienta. Poskytujeme především následující služby:

  • právní audit stávající smluvní dokumentace;
  • konzultace před uzavřením smlouvy směřující k nastavení smluvního vztahu podle zájmů klienta;
  • návrhy, zpracování a úpravy všech typů smluv;
  • zastoupení při vyjednávání smluvních podmínek s druhou stranou;
  • zajištění závazků prostřednictvím zajišťovacích instrumentů jako jsou smluvní pokuty, ručení, zástavy nebo směnky;  
  • asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran. 

 

V oblasti sporné agendy poskytujeme našim klientům komplexní služby ve všech typech sporů, a to jak na straně žalobce, tak na straně žalovaného. Poskytujeme zejména následující služby:

  • právní analýza případu v počátečních fázích řešení sporu zaměřená na nalezení nejvýhodnějšího postupu;
  • asistence při smírném řešení sporů, zastupování klientů při jednání s druhou stranou, vypracování dohod o narovnání a návrhů smíru;
  • zastupování před obecnými soudy i v rozhodčích řízeních včetně přípravy procesních strategií;
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem České republiky a Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

 

V oboru občanského práva se věnujeme všem právním odvětvím, které občanské právo tvoří. Kromě těch, které jsou popsány v samostatných oblastech naší praxe, poskytujeme právní služby také například v oblasti rodinného práva (úprava majetkových vztahů mezi manželi, rozvody manželství, vypořádání společného jmění manželů, vztahy mezi rodiči a dětmi, rodičovská zodpovědnost, vyživovací povinnost vůči nezletilým i zletilým dětem, spory o výživné, spory ve věci péče o nezletilé děti) nebo dědického práva (zastupování v řízeních o pozůstalosti, poradenství při jednáních pro případ smrti).