Právní úprava hospodaření s veřejnými prostředky zasahuje do mnoha oblastí lidské činnosti a týká se nejen orgánů veřejné správy a veřejnoprávních organizací, ale čím dál tím častěji také soukromých osob (např. příjemců dotací, dotovaných zadavatelů). Tato úprava je obvykle značně složitá a osoby odpovědné za správnost hospodaření s veřejnými prostředky se proto často neobejdou bez odborné pomoci při výkladu a aplikaci právních norem, chtějí-li minimalizovat riziko porušení pravidel a s tím spojené finanční důsledky. Poskytujeme právní poradenství ve všech oblastech týkajících se hospodaření s veřejnými prostředky, zaměřujeme se především na následující oblasti:

  • veřejné zakázky: poradenství, organizace zadávacího řízení vystupuje-li klient jako zadavatel a případně následné zastupování v řízení před ÚOHS a správními soudy, zastupování v zadávacím řízení vystupuje-li klient v pozici uchazeče, včetně přípravy jednotlivých procesních úkonů (např. nabídka, žádosti o dodatečné informace, námitky);
  • projekty z fondů EU a dotace z veřejných rozpočtů: poradenství pro poskytovatele prostředků při nastavení procesů a tvorbě vnitřních předpisů, zastupování příjemců v dotačním řízení i při následných kontrolách;
  • finanční kontrola ve veřejné správě a řídící a kontrolní systémy: poradenství zaměřené na nastavení těchto systémů v souladu s právními předpisy ČR i EU a na jejich účinné fungování;
  • veřejná podpora: poradenství poskytovatelům podpory zejména při nastavování dotačních programů či při plánování jiných výdajových aktivit, které mohou potenciálně kolidovat se soutěžním právem EU; poradenství příjemcům podpory v oblasti plnění podmínek vyplývajícím z blokových a jiných výjimek.