Nabízíme různé způsoby určení odměny za právní služby, přičemž naši klienti mají možnost sjednat si odměnu způsobem, který jim nejvíce vyhovuje.

Nejčastěji nabízíme odměňování prostřednictvím hodinových sazeb, jejichž výše závisí zejména na náročnosti právních služeb a celkovém objemu práce potřebné ke splnění úkolu. Klientům, kteří využívají či hodlají využívat našich služeb pravidelně, nabízíme možnost sjednání paušálních odměn založených na snížených sazbách.

V případě klientova zájmu lze dále sjednat úkolovou odměnu, jejíž výše není závislá na počtu odpracovaných hodin, či odměnu stanovenou podílem na hodnotě věci.

Dále je možné dohodnout mimosmluvní odměnu advokáta na základě advokátního tarifu, tj. dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Tento způsob odměňování se používá rovněž v případě, že není dohodnuto jinak.

Na vyžádání klienta připravíme cenovou nabídku s uvedením předpokládaných celkových nákladů právních služeb. U náročnějších věcí či v případech spojených s předpokládanými hotovými výdaji požadujeme zpravidla složení zálohy na právní služby.

Po poskytnutí právní služby je samozřejmostí předání podrobného výkazu činností, aby klient měl možnost ověřit správnost požadované odměny.

Jsme plátci DPH, a proto ke všem druhům odměn je třeba připočíst DPH v zákonné výši.

Kromě výše uvedených odměn jsou s poskytnutím právních služeb spojeny určité náklady, na jejichž náhradu má advokát nárok. Jedná se například o cestovní výdaje, poplatky zaplacené za klienta, náklady důkazů nebo jiné hotové výdaje. Na základě dohody s klientem je však možné některé či veškeré tyto náklady zahrnout do sjednané odměny.

 

Řešení spotřebitelských sporů

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, byla Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 5. 2. 2016  pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.