Nabízíme právní služby také v oblasti práva životního prostředí, jehož uplatňování je úzce spojeno s aplikací práva správního a stavebního. Našim klientům poskytujeme právní služby zejména se zaměřením na:

  • právní poradenství při procesu pořizování územně plánovací dokumentace, zastupování v soudních sporech, jejichž předmětem je přezkoumání územně plánovací dokumentace;
  • právní asistenci při procesu posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. proces EIA) a zastupování v navazujících řízeních podle stavebního zákona;
  • právní poradenství při aplikaci tzv. složkových předpisů, např. vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb.), lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) nebo zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.);
  • problematiku ochrany veřejného zdraví – ochrana před hlukem, vibracemi a prachem, vč. sousedských žalob.