Problematika obrácení důkazního břemene v případě, že poskytovatel ztratil nebo poškodil zdravotnickou dokumentaci pacienta, nebo odmítá dokumentaci vydat soudu

Dne 9. 5. 2018 vydal Ústavní soud nález sp. zn. IV. ÚS 14/17, ve které se vyjádřil k problematice rozložení důkazního břemene ve sporech pacientů s poskytovateli zdravotních služeb. Ústavní soud tím potvrdil již svou předchozí judikaturu a judikaturu Nejvyššího…
ZJISTIT VÍCE

Vyhlášení významného nálezu Ústavního soudu týkajícího se úhrady zdravotnických prostředků z veřejného zdravotního pojištění

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Rychetský) v nálezu sp. zn. Pl ÚS 3/15 ze dne 30. 5. 2017 vyhovělo návrhu skupiny 20 senátorů a zrušilo uplynutím dne 31. prosince 2018 ustanovení § 15 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním…
ZJISTIT VÍCE

Je výkon činnosti profesionálního fotbalisty činností nezávislou a samostatnou aneb může být kolektivní sportovec živnostníkem?

Lze s nadsázkou říci, že na uvedenou otázku by většina fotbalových funkcionářů a především trenérů odpověděla zcela rezolutně negativně, vysílaje tím jasný vzkaz svým svěřencům, a ještě by pro jistotu dodala, že kdo nebude týmové pojetí sportu a zájmy…
ZJISTIT VÍCE

Překvapivý nález Ústavního soudu ohledně povinnosti obchodních korporací ovládaných státem, krajem či obcemi poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústavní soud se v nálezu ze dne 20. 6. 2017 sp. zn. IV. ÚS 1146/16 zabýval ústavní stížností společnosti ČEZ, a.s., směřující proti rozhodnutím správních soudů, které ČEZ, a.s. označily za povinný subjekt ve smyslu § 2 odst….
ZJISTIT VÍCE

Je Omezení práva cizinců bez trvalého pobytu či zaměstnání v České republice na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění diskriminační nebo není?

Plénum Ústavního soudu řešilo tuto otázku v souvislosti s návrhem Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 6 na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997…
ZJISTIT VÍCE

Novela zákona o kybernetické bezpečnosti v časech nejen „kyberneticky“ bouřlivých

Dne 9. 5. 2017 byla Poslaneckou sněmovnou po svém schválení ve 3. čtení postoupena do Senátu novela zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „Zákon“), označována také jako Sněmovní tisk č. 984. Jejím cílem je zdokonalit aktuální,…
ZJISTIT VÍCE

Předčasné ukončení smlouvy s mobilním operátorem – dopadá novela zákona o elektronických komunikacích také na smlouvy staršího data?

Novelou zákona o elektronických komunikacích byla s účinností od 8. 8. 2013 omezena úhrada, kterou musel spotřebitel zaplatit mobilnímu operátorovi v případě předčasného ukončení účastnické smlouvy na poskytování služeb elektronických komunikací, a to na částku ve výši jedné pětiny součtu zbývajících…
ZJISTIT VÍCE

Zlepšení vymahatelnosti majetkových nároků osob poškozených trestným činem?

Dne 9. 12. 2016 prošel třetím čtením v poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o použití peněžitých prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Dle tohoto zákona by majetek postižený některou z majetkových trestních sankcí neměl automaticky propadat státu, jak tomu…
ZJISTIT VÍCE

Princip presumpce neviny v. jediný přímý důkaz v podobě svědeckých výpovědí v dané věci zúčastněných policistů a revizorů za situace „tvrzení proti tvrzení“

Ústavní soud v nálezu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 520/16, dospěl k závěru o protiústavnosti postupu nalézacího soudu, odvolacího soudu i dovolacího soudu ve věci trestného činu křivého obvinění, za který byl stěžovatel odsouzen a kterého se měl…
ZJISTIT VÍCE

MPSV navrhuje změnu zákoníku práce v otázce doručování písemností zaměstnanci do vlastních rukou

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. MPSV mimo jiné navrhuje změnu právní úpravy doručování písemností dle ust. §…
ZJISTIT VÍCE

Zákon o registru smluv

V listopadu došlo k přijetí zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jedná se o právní normu, jejíž vznik byl dlouhodobě za velkého mediálního zájmu prosazován protikorupčními organizacemi, neboť…
ZJISTIT VÍCE