První novelizace nového občanského zákoníku

Dne 28. 2. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, tj. první novela „nového“ občanské zákoníku (dále jen „NOZ“). Novela se svým rozsahem řadí spíše mezi ty menší, neboť přináší pouze drobné zásahy do jednotlivých oblastí občanského práva. Přestože se ale nejedná o rozsáhlou změnu stávající právní úpravy, význam novely jako první korekce, kterou se zákonodárce rozhodl řešit nejpalčivější problémy, které s sebou rekodifikace soukromého práva přinesla, nelze podcenit. Shrňme si tedy nejvýznamnější změny.

Již dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, tj. dnem 30. 12. 2016, nabyly účinnosti dvě změny.

  1. Novelizací § 3033 NOZ se prodloužila lhůta pro přezkum soudních rozhodnutí, kterými byly před 31. 12. 2013 fyzické osoby zbaveny způsobilosti k právním úkonům, resp. byly v této způsobilosti omezeny, ze tří na pět let. (od 28. 2. 2017 soud bude nově moci omezit svéprávnost člověka, ne jen na tři roky jako doposud, ale až na pět let, bude-li zjevné že se jeho stav v kratší době nezlepší.).
  2. Spolek nebo společenství vlastníků vzniklé do 31. prosince 2013 (tedy před datem účinnosti NOZ), nejsou povinni uvést označení právní formy ve svém názvu v souladu s požadavky NOZ.

Šedesátým dnem po vyhlášení, tj. dnem 28. 2. 2017, nabývají účinnosti následující změny.

  1. Nově zákon stanoví, že po osobě výživou povinné, která je v prodlení s placením výživného, může oprávněná osoba požadovatzaplacení úroku z prodlení. To dosud nebylo podle zákona možné a soudy rozhodovaly přesně opačně.
  2. Mění se úprava zaměstnávání nezletilých. Ti mohou, pokud dosáhli věku 15 let a ještě nedokončili povinnou školní docházku, uzavřít pracovní poměr či dohody o pracích mimo pracovní poměr (do budoucna, např. na dobu letních prázdnin). Druhou změnou je zrušení práva zákonných zástupců patnáctiletého člověka zrušit jeho pracovní smlouvu, pokud to bylo nutné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví.
  3. Zcela zrušeno bylo ust. § 164 odst. 3 NOZ, které upravovalo povinnost kolektivních statutárních orgánů zmocnit jednoho ze svých členů pro jednání vůči zaměstnancům.
  4. Novela ruší zákaz jednostranného započtení pohledávky proti mzdě, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce a náhradě mzdy nebo platu, ve výši přesahujících jejich polovinu.
  5. Novelizováno bylo i ust. § 441 odst. 2 NOZ, neboť nebylo jednoznačné, zda se pro právní jednání, které musí mít formu notářského zápisu, požaduje udělení plné moci rovněž ve formě notářského zápisu. Zákon nyní výslovně stanoví, že pokud se pro právní jednání vyžaduje forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.
  6. Novela dále ke společnému jmění manželů výslovně stanoví, že nabytí podílu v obchodní korporaci nezakládá účast druhého manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Takto se druhý manžel stane oprávněným pouze z majetkové hodnoty podílu.
  7. NOZ namísto pojmu inženýrské sítě nově zavádí pojem liniová stavba, a stanoví, že liniová stavbanení součástí pozemku.
  8. Nově nebude moci pronajímatel požadovat po nájemci kauci vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného. Původní maximální hranice, která stanovovala šestinásobek, byla dle zákonodárce pro lidi s nízkými příjmy často zásadní překážkou pro získání standardního bydlení.

Až od 1. 1. 2018 dojde k nabytí účinnosti ustanovení, která novelizují úpravu svěřeneckých fondů. Zde bude zásadní zavedení evidence svěřeneckých fondů, jejímž účelem bude zejména posílit transparentnost jejich vlastnických struktur. Druhou změnou je znovuzavedení předkupního práva spoluvlastníků v případě převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti, ledaže půjde o převod osobě blízké. Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.